Opinie o Nas

Regulamin

Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem kupujledy.pl prowadzony jest przez firmę

JMK TRADING GROUP sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul.Podmiejska 7, 41-940 Piekary Śląskie 

NIP: 6272766794, KRS: 0000833338 REGON: 385773324 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Kapitał zakładowy: 50 000 zł. 

§1 Kupujący składa zamówienia za pośrednictwem strony internetowej kupujledy.pl

§2 Kupujący zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia zapoznać się z treścią przedmiotowego Regulaminu.

§3 Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią przedmiotowego Regulaminu i akceptację jego treści.

Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku naruszenia zasad przedmiotowego Regulaminu.

§4 Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz koszt gospodarowania odpadami (KGO).

§5 Do każdej przesyłki dołączona jest faktura VAT lub paragon oraz dokument WZ.

§6 Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia oraz wyrażenie zgody na posłużenie się wskazanym numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Skutkiem niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków jest brak możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedającego. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Umowa zostaje bowiem zawarta dopiero po weryfikacji złożonego zamówienia, zwłaszcza w odniesieniu do dostępności zamówionego towaru oraz rzetelnego i prawidłowego wypełnienia formularzu zamówienia. Jeżeli formularz został wypełniony nieprawidłowo lub nierzetelnie, zamówienie takie nie zostanie zrealizowane.

§6. 1 Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku (w latach przestępnych – 366 dni), z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, w szczególności tych dotyczących potencjalnych przerw technicznych.

§6. 2 Sprzedający zastrzega sobie prawo przetwarzania zamówień jedynie w dni, które są u niego dniami pracującymi.

§7 Z uwagi na niedostępność zamówionego towaru u Sprzedającego czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Pracownik Sprzedającego w terminie 24h od złożenia zamówienia poinformuje Kupującego o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia. W tym przypadku zamówienie na pisemny wniosek Kupującego (wysłany za pomocą poczty elektronicznej) może zostać anulowane. Kupujący i Sprzedający mogą również za pomocą wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną uzgodnić, że w związku z zaistniałą sytuacją przedmiotem zamówienia zamiast towaru chwilowo niedostępnego będzie inny towar zastępczy. Umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedającym uważa się za zawartą wraz z otrzymaniem przez Kupującego wiadomości e-mail, w której potwierdzono zamówienie. Jeżeli w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, Kupujący nie otrzyma wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie to umowa jest uważana za niezawartą.

§8 Przyjęte zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą zwrotnego e-maila wysłanego na adres e-mail podany w złożonym zamówieniu. Po zalogowaniu na konto założone na stronie internetowej Sklepu, Kupujący ma możliwość sprawdzenia na jakim etapie realizacji jest jego zamówienie. Przyjęcie zamówienia nie jest tożsame z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

§9 Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia po stwierdzeniu, że formularz zamówienia został wypełniony prawidłowo tj. w sposób umożliwiający realizację zamówienia.

§10 Klient zobowiązany jest do zapłaty za produkty zamówione w kupujledy.pl, w tym za koszty dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

§11 Możliwe są następujące formy płatności:

Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu.

Przelewem - Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym w ING BANK ŚLĄSKI

Imoje - system płatności elektronicznych

zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Płatność elektroniczna - PayPal, Imoje

§12. 1 Zamówione towary dostarczamy na terenie całego kraju za pośrednictwem: 

a. firmy kurierskiej GLS.
Towar dostarczamy bezpłatnie przy zamówieniach powyżej 299,00 zł brutto.
Przy zamówieniach poniżej 299,00 zł koszty wysyłki ponosi zamawiający.
Koszt wysyłki 19 zł brutto
Koszt wysyłki za pobraniem 27 zł brutto

b. firmy kurierskiej InPost do Paczkomatów 24/7 
Towar dostarczamy bezpłatnie przy zamówieniach powyżej 299,00 zł brutto.
Przy zamówieniach poniżej 299,00 zł koszty wysyłki ponosi zamawiający.
Koszt wysyłki 15 zł brutto
Koszt wysyłki za pobraniem 23 zł brutto

c. firmy kurierskiej FedEx (przesyłki od 2 do 3 m długości) 
Całkowity koszty wysyłki ponosi zamawiający.
Koszt wysyłki 100 zł brutto

§12. 2 Koszty wysyłki realizowane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą każdorazowo negocjowane z podmiotem zainteresowanym.

§12. 3 Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy.

§12. 4 Gdy towar zostanie wysłany do Kupującego, uzyska on informację o tym za pośrednictwem wiadomości e-mail.

§12. 5 W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, Kupujący ma możliwość żądania dostarczenia produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich produktów po skompletowaniu całego zamówienia. W przypadku wyboru pierwszego wariantu, koszty przesyłki naliczane są osobno dla każdej przesyłki.

§13.1 Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Konsument w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedającemu przedmiotu zamówienia w stanie niezmienionym na własny koszt. Zwrot przedmiotu zamówienia powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni.

§13.2 Koszt odesłania towaru do Sprzedającego ponosi Kupujący.

§13.3 W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty przesłania oświadczenia.

§14 Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy Regulamin obowiązujący w Sklepie (dostępny na stronie internetowej www.kupujledy.pl).

§15 Potwierdzenie zamówienia dostarczane jest Kupującemu w formie treści cyfrowych na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w złożonym zamówieniu.

Potwierdzenie zamówienia dostarczone w formie treści cyfrowych służy wyłącznie przekazaniu Kupującemu informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

§16 Przedmiotem transakcji są systemy sterowania oświetleniem, źródła światła oraz inne elementy instalacji oświetleniowych. Wszystkie oferowane przez nas produkty mają gwarancję producenta, która realizowana jest na zasadach określonych przez niego w karcie gwarancyjnej produktu. Prezentowane w sklepie towary są dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz są bezpieczne dla użytkownika co potwierdza znak CE.

§17 Korzystanie z usługi „Newsletter” jest dobrowolne i bezterminowe.

§18 W celu świadczenia usługi „Newsletter ” kupujledy.pl

pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.

§19 Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.

§20.1 Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych jest JMK TRADING GROUP sp. z o.o., z siedzibą w Piekarach Śląskich, przy ul. Podmiejskiej 7, e-mail: iod@kupujledy.pl. Wszelkie zapytania dotyczące polityki prywatności należy kierować na ww. dane kontaktowe.

Administrator dochowuje wszelkich starań, aby realizować postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

§20.1 Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane tylko w niezbędnym zakresie, w szczególności w celu:

wykonywania łączącej strony umowy, w tym do realizacji usługi „Newsletter” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO

archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji w razie prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. F RODO);

przekazywania informacji m.in. o zmianie adresu lud siedziby na wskazany adres w oparciu o udzieloną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

§20.2 Dane osobowe Kupujących przetwarzane będą w celu wykonywania łączącej nas umowy o świadczenie usług prawnych oraz wypełniania ciążącego na nas obowiązku prawnego przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres:

W którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia związane z wspomnianą wcześniej umową,

Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wynikającego z przepisów podatkowych).

W każdym przypadku jednakże nie dłużej, iż jest to prawnie i faktycznie uzasadnione.

§20.3. Administrator gromadzi dane osobowe jedynie w niezbędnym zakresie, jaki jest potrzebny do realizacji umowy. Gromadzone dane osób fizycznych to:

imię i nazwisko

telefon kontaktowy

adres email

adres dostawy

§20.4. Kupujący mają prawo do:

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy do przetwarzania doszło na skutek wyrażenia przez nich zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dokonanego już przetwarzania (przed wycofaniem zgody)

przenoszenia danych i żądania ich sprostowania

wniesienia skargi do organu nadzorczego, a to Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Kupujący uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych stanowi naruszenie przepisów RODO

Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia

Dostępu do zgromadzonych danych osobowych do niego należących oraz otrzymania ich kopii

Złożenia sprzeciwu co do przetwarzania danych, jeżeli dane te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora bądź w celu marketingu bezpośredniego

Realizując powyższe prawa, Kupujący co do zasady nie ponosi kosztów. Jednakże Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, w przypadku gdy żądanie Kupującego jest oczywiście nadmierne lub nieuzasadnione. Żądania Kupującego będą realizowane w najszybszym możliwym terminie.

§20.5 Dane osobowe Kupujący przekazuje w sposób dobrowolny, ale brak zgody uniemożliwia zawarcie i wykonywanie umowy.

§20.6 Administrator oświadcza, iż nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany ( z uwzględnieniem profilowania), w oparciu o przetwarzane dane osobowe.

§21.1 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do sklepu internetowego kupujledy.pl spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

§21.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do sklepu internetowego kupujledy.pl, które będą spowodowane serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności sklepu.

§22. 1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

§22. 2 Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów, które zostały zawarte przed dniem wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

§22. 3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie praw konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także rozporządzenia RODO.

§22. 4 Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym będącym konsumentem, będą rozstrzygane przez sądy właściwe zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

§22. 5 Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym, który nie ma statusu konsumenta, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

Reklamacje

Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

1. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

2. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysłał opis usterki na adres kontakt@kupujledy.pl co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.

3. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.

4. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego:

Kupujledy.pl
ul. Podmiejska 7
41-940 Piekary Śląskie

5.  Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną.

6.W przypadku sprzedaży towaru w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

7. Odpowiedzialność sklepu w każdym przypadku ograniczona będzie maksymalnie do kwoty wartości zamówienia.

8. Zakres obowiązku naprawienia szkody przez Sprzedawcę, stosunkach z klientami nie posiadającymi statusu konsumenta, ogranicza się do wartości ceny przedmiotu sprzedaży, wyłączając tym samym stratę, którą poszkodowany poniósł i korzyści które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.