Zwroty i reklamacje

Pliki do pobrania

Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

1. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.

2. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysłał opis usterki na adres zwroty@kupujledy.pl co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.

3. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.

4. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego:
Kupujledy.pl MAGAZYN, 41-902 Bytom ul. Kędzierzyńska 17/5

5.  Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną.

6.W przypadku sprzedaży towaru w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

7. Odpowiedzialność sklepu w każdym przypadku ograniczona będzie maksymalnie do kwoty wartości zamówienia.

8. Zakres obowiązku naprawienia szkody przez Sprzedawcę, stosunkach z klientami nie posiadającymi statusu konsumenta, ogranicza się do wartości ceny przedmiotu sprzedaży, wyłączając tym samym stratę, którą poszkodowany poniósł i korzyści które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono.

9. Do odsyłanego produktu proszę wysłać dowód zakupu, inaczej reklamacja nie będzie mogła być uwzględniona